ضربه گیر ستون پارکینگ صنایع لاستیک سازی صنعت اصفهان از تولید محافظ ستون پارکینگ با ساختاری متناسب با دو بخش فلزی و لاستیکی این محصول لاستیکی خبر میدهد. در دو گروه شاسی دار بدون شاسی است.

شاسی دار همراه با تولید قطعه لاستیکی برای محافظت از ضربه ناشی از برخورد خودرو با ستون پارکینگ و قسمت فلزی ضربه گیر برای ثابت نمودن آن بر روی ستون تعبیه شده است.

بدون شاسی از لاستیک با کیفیت برای ضربه گیری استفاده می کند. ضخامت های مختلفی از محافظ ستون پارکینگ در صنعت لاستیک سازی اصفهان موجود است.