نوشته‌ها

درزبند یک درزگیر (درزبند) مکانیکی می باشد.

به گونه ای طراحی شده تا در فضای خالی بین دو شیء(اتصالات فلنجی) که تحت فشار هوا یا آب هستند قرارگرفته

تا از نشتی جلوگیری به عمل آید و آب بندی گردد.