نوشته‌ها

گسکت یک درزگیر مکانیکی می باشد.به گونه ای طراحی شده تا جلوگیری به عمل آیدازنشتی در فضای خالی بین دو شیء. درزبند های ویژه و مناسب اصفهان رابر را ملاحظه کنید.

کاسه نمد نوعی درزگیر میباشد که برای درزبندی شفت دوار و پوسته حاوی سیال استفاده می‌گردد تا از نشت سیال به بیرون از پوسته جلوگیری نماید. وظیفه ی آب بندی را…