نوشته‌ها

ضربه گیر های پل انتقال یکنواخت بار از تیر به زیر ساختار را فراهم می کنند. ضربه گیر