نوشته‌ها

گسکت یک درزگیر مکانیکی می باشد.به گونه ای طراحی شده تا جلوگیری به عمل آیدازنشتی در فضای خالی بین دو شیء. درزبند های ویژه و مناسب اصفهان رابر را ملاحظه کنید.