نوشته‌ها

رابر والو در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت و ویژگی های آن را باید کاملاً کنترل نمود. خصوصیات ویژه ی لاستیک به کار رفته را باید مدنظر داشت.