اکسپنشن جوینت

اکسپنشن جوینت (expansion joints) برای اتصال کاتالهای انتقال هوا استفاده شده است. وظیفه اصلی این اتصال مفصلی ثابت نگه داشتن این کانالها از لرزش، پایداری حرارتی و جلوگیری از سر و صدای اضافی است.